Cấu hình MySQL dialect cho Eclipselink và Hibernate

Khi cấu hình Data source sử dụng EclipseLink, chúng ta nên thêm vào thuộc tính eclipselink.target-database hoặc hibernate.dialect nếu sử dụng Hibernate Q: Nếu không thực hiện việc cấu hình dialect này thì sao ? A: Các hoạt động logic có thể sai, thiếu các tham số cấu hình có thể dẫn đến chương trình […]

Read More

Tạo tài khoản và cơ sở dữ liệu trong MySQL

Hướng dẫn sau đây liệt kê các bước tạo tài khoản và cơ sở dữ liệu trong MySQL. Yêu cầu là tài khoản mới tạo ra có toàn quyền đối với cơ sở dữ liệu mới. Nhưng sẽ không có quyền cao hơn khác: ví dụ như liệt kê các cơ sở dữ liệu có […]

Read More

Phân tích và thiết kế cơ sở dữ liệu

Một khâu quan trọng trong phân tích phần mềm đó là việc phân tích và thiết kế cơ sở dữ liệu, sau đây là các khái niệm tổng quan và các bước thực hiện 1. Tổng quan Tất cả mọi hệ thống đều phải sử dụng một cơ sở dữ liệu của mình, đó có […]

Read More

Setup MySQL JDBC connection to use unicode UTF-8 on Spring-managed

I got a problem is CAN NOT save unicode string to MySQL database when using Hibernate 4. I tried multiple solutions: specified the JDBC URL as jdbc:mysql://localhost:3306/[database_name]?useUnicode=yes&characterEncoding=utf8, played with my.ini file to force everything in the database to default to utf8 charset. But its not worked! The JDBC Driver should be provided two items in […]

Read More

Redis là gì ?

Redis là hệ thống lưu trữ key-value với rất nhiều tính năng và được sử dụng rộng rãi. Redis nổi bật bởi việc hỗ trợ nhiều cấu trúc dữ liệu cơ bản (hash, list, set, sorted set, string), đồng thời cho phép scripting bằng ngôn ngữ lua. Bên cạnh lưu trữ key-value trên RAM với hiệu […]

Read More