Loại bỏ dấu tiếng việt bằng JavaScript

Khi làm việc với tiếng việt, để xóa hay loại bỏ dấu của tiếng việt bằng javascript ta thực hiện các bước đơn giản sau đây: 1. Cài đặt gói thư viện Giả sử trên máy tính của bạn đã cài đặt Node.js, ta sẽ cài đặt 1 gói thư viện có tên diacritic hỗ […]

Read More