Sử dụng Wireshark để tính băng thông Bandwidth

Wireshark có một tính năng khá hay là giúp bạn tính được băng thông sử dụng đối với đường mạng của bạn. Hoặc bạn có thể tính được băng thông sử dụng/chiếm cho một kết nối đến (từ một ip cụ thể nào đó). Thực hiện một ví dụ đo kiểm như sau: Bạn thực […]

Read More