EJB 3 JPA: Các chiến lược sinh khóa chính Primary Key

Chắc chắn trong công việc bạn đã từng làm việc với nhiều loại cơ sở dữ liệu khác nhau: Oracle, MySQL, MS SQL, DB2, … và chúng có những cách sinh khóa chính khác nhau: Hoặc là kiểu tự tăng hoặc sử dụng Sequence. Giả sử khóa chính chúng ta sử dụng thuộc kiểu số […]

Read More

Cấu hình MySQL dialect cho Eclipselink và Hibernate

Khi cấu hình Data source sử dụng EclipseLink, chúng ta nên thêm vào thuộc tính eclipselink.target-database hoặc hibernate.dialect nếu sử dụng Hibernate Q: Nếu không thực hiện việc cấu hình dialect này thì sao ? A: Các hoạt động logic có thể sai, thiếu các tham số cấu hình có thể dẫn đến chương trình […]

Read More

Công nghệ EJB – Kiến trúc phát triển ứng dụng

Công nghệ EJB (Enterprise Java Beans) là một kiến trúc phát triển để xây dựng ứng dụng, cho doanh nghiệp, có khả năng mở rộng cao và mạnh mẽ để triển khai trên J2EE, phù hợp với máy chủ ứng dụng như JBOSS, Web Logic, … EJB 3.0 là một sự thay đổi tuyệt vời […]

Read More