Node.js – Thiết lập biến môi trường

Trong quá trình phát triển ứng dụng Node.js chúng ta thường thiết lập và sử dụng các biến môi trường cho phép tùy chỉnh các tham số động của ứng dụng. Tất các các cấu hình thiết lập thường được truy cập qua process.env Biến môi trường trong trường hợp này là để cung cấp […]

Read More