Tạo tài khoản và cơ sở dữ liệu trong MySQL

Hướng dẫn sau đây liệt kê các bước tạo tài khoản và cơ sở dữ liệu trong MySQL. Yêu cầu là tài khoản mới tạo ra có toàn quyền đối với cơ sở dữ liệu mới. Nhưng sẽ không có quyền cao hơn khác: ví dụ như liệt kê các cơ sở dữ liệu có […]

Read More