Chuẩn bị môi trường và công cụ phát triển

Để bắt tay vào các bài lab và phát triển ứng dụng WebRTC thì bạn cần phải chuẩn bị môi trường và cài đặt các công cụ phát triển trên máy tính của bạn. Bạn cần chuẩn bị môi trường và cài đặt các công cụ sau đây: 1. Trình duyệt web Bạn cần cài […]

Read More

Git – Các lệnh Rẽ nhánh và Tích hợp

Rẽ nhánh Các nhánh branch thường được sử dụng để phát triển các tính năng độc lập với nhau hoặc nhánh được tạo ra để xử lý, giải quyết 1 lỗi của toàn dự án. Nhánh chính mặc định master được tạo ra khi bạn khởi tạo mới 1 kho repository. Trong quá trình phát […]

Read More

Khôi phục file, folder đã xóa khi làm việc với Git

Trong quá trình làm việc với Git bạn nhỡ tay xóa các file, hoặc thư mục? Vậy làm thế nào để khôi phục file, folder trong trường hợp này? Hãy gõ lệnh kiểm tra lịch sử commit và tìm tới phiên bản mà bạn muốn revert lại. Giả sử bạn cần lấy lại 1 vài […]

Read More

Git – Undo ‘git add’ before commit

Undo ‘git add’ before commit: Bạn đã nhỡ tay add những file không cần thiết bằng lệnh git add mà chưa chạy lệnh git commit, và muốn undo lại thao tác đó thì làm thế nào.

Read More