Cấu hình log4j để sử dụng trong Glassfish 3.x – 4.y

Mặc định thì Glassfish không hỗ trợ Log4j, như vậy để bạn có thể làm việc được thì chắc chắn bạn cần phải cấu hình log4j bằng file properties hoặc file XML. [ad name=”Leaderboard”] Cài đặt thư viện Log4j Hoặc là bạn sẽ đóng gói thư viện log4j vào trong bản đóng gói .EAR hoặc […]

Read More

Hướng dẫn cài đặt Glassfish Server 4.0

Glassfish 4 là Java SE 7. Trước khi tải xuống và cài đặt bạn cần phải cài trước JDK 7. Lệnh kiểm tra java đã cài đặt: java -version 1. Tải xuống mã nguồn Glassfish 4.0 Để cho nhanh nhất thì bạn sử dụng lệnh wget để tải xuống phiên bản Glassfish 4. Sau đó […]

Read More