Tạo ojdbc Connection Pool trong Glassfish 4.0 gặp lỗi ORA-01882: Timezone region not found

Vấn đề là khi tạo ojdbc connection Pool trong Glassfish bạn không thể Ping được và gặp lỗi thông báo: ORA-01882: Timezone region not found Bằng cách thêm thuộc tính oracle.jdbc.timezoneAsRegion=false vào file thư viện Ojdbc, giả sử là ojdbc6-11.2.0.4.jar update lại file /oracle/jdbc/defaultConnectionProperties.properties. Tóm lại, là có 3 bước thứ tự như sau. 1. […]

Read More

Lỗi đăng nhập Glassfish 4.0 lần đầu

Sau khi cài đặt Glassfish Server 4.0 xong, bạn có thể gặp thông báo lỗi như dưới đây: “Secure Admin must be enabled to access the DAS remotely” Nguyên nhân là do Glassfish yêu cầu sử dựng giao thức an toàn https khi truy cập từ ngoài vào ! Để loại bỏ thông báo lỗi […]

Read More