Tìm hiểu Ionic Framework

Ionic là một framework đượ sử dụng để phát triển các ứng dụng di động dựa trên nền tảng công nghệ web HTML5 để tạo ra các ứng dụng lai hóa [ hybrid apps ] chạy trên các thiết bị di động khác nhau, đa nền tảng.

Read More

Truyền tùy ý các loại dữ liệu bằng WebRTC RTCDataChannel

Trong bài lab này, các bạn sẽ được thực hành một API nữa là WebRTC RTCDataChannel để gửi các loại dữ liệu tùy ý, cụ thể trong bài lab này dữ liệu là một đoạn văn bản được gửi trên cùng một trang web. Như vậy chúng ta sẽ phải cài đặt một kết nối […]

Read More

Truyền tải video bằng WebRTC RTCPeerConnection

Mục đích của bài lab này là viết một chương trình sử dụng WebRTC API RTCPeerConnection để gọi video và audio. Nội dung thực hành của bài này là thiết lập kết nối giữa 2 peer với nhau trên cùng một trang. Ví dụ: Bạn là người gọi được coi là 1 peer, và tôi […]

Read More

Truy cập sử dụng webcam bằng WebRTC getUserMedia

Mục đích của bài này là viết một chương trình truy cập webcam để lấy video và hiện thị lên trang Web. Nội dung thực hành của bài lab này gồm các nội dung sau: 1. Tạo một trang HTML5 Để bắt đầu hãy tạo ra một tài liệu HTML5 tại thư mục /home/codelab/webrtc/ và […]

Read More

Disable right click on HTML5 video

Question: I need to deactivate the functionality which occurs when you right click on a video. It gives you the option to ‘download video’ I need to turn this off for copyright reasons. I know there are always ways and means to download video content if you want it badly enough, but having a download […]

Read More