Backup và khôi phục cơ sở dữ liệu MySQL

1.1 Backup và khôi phục cơ sở dữ liệu MySQL 1.1.1 Backup / Export dữ liệu Để export cơ sở dữ liệu, mở terminal và chạy lệnh sau để export ra file SQL. Trong đó: 1.1.2 Import / Khôi phục dữ liệu Để import cơ sở dữ liệu MySQL, đầu tiên là tạo 1 DB […]

Read More

Import cơ sở dữ liệu MySQL từ terminal

Q: Ta có 1 file SQL. Vậy làm thía nào để import nó vào DB của ta ? A: Lệnh đơn giản sau đây cho phép chúng ta import cơ sở dữ liệu MySQL từ giao diện dòng lệnh Terminal. Hoặc để cho an toàn ta chỉ đưa vào tham số -p và nhập mật […]

Read More