Công nghệ EJB – Kiến trúc phát triển ứng dụng

Công nghệ EJB (Enterprise Java Beans) là một kiến trúc phát triển để xây dựng ứng dụng, cho doanh nghiệp, có khả năng mở rộng cao và mạnh mẽ để triển khai trên J2EE, phù hợp với máy chủ ứng dụng như JBOSS, Web Logic, … EJB 3.0 là một sự thay đổi tuyệt vời […]

Read More