Cấu hình log4j để sử dụng trong Glassfish 3.x – 4.y

Mặc định thì Glassfish không hỗ trợ Log4j, như vậy để bạn có thể làm việc được thì chắc chắn bạn cần phải cấu hình log4j bằng file properties hoặc file XML. [ad name=”Leaderboard”] Cài đặt thư viện Log4j Hoặc là bạn sẽ đóng gói thư viện log4j vào trong bản đóng gói .EAR hoặc […]

Read More

How to configure log4j using log4j.properties

This article will cover all its options for your needed and show you how to configure log4j using file log4j.properties 1. Console Logging The log4j.properties file given below will set up logging on console. Line 1, we are initializing the root logger with log level INFO and giving it the name loggerId. In line 2, […]

Read More

Introduction to Log4j

Overview Apache Log4j is the logging framework for java applications. Using log4j, the developer can configure at run-time the verbosity of logs he needs without changing any log statement in code. How it works? The main objects/configs in the log4j framework that we work with are loggers, appenders, layouts, patterns,and log-levels. Object/Concept Description Logger Loggers […]

Read More
java unit test

Thứ tự test trong JUnit 4.11

Theo thiết kế, JUnit không xác định thứ tự thực hiện lời gọi các phương thức test theo 1 thứ tự nào cả. Cho đến nay, những methods này đơn giản được gọi theo thứ tự được trả về bởi các hàm dịch ngược reflection API. Nhưng, việc sử dụng thứ tự JVM là không […]

Read More

Hướng dẫn tạo Webservice sử dụng JAX-WS

Nếu bạn muốn tạo một WebService sử dụng công nghệ JAX-WS (Java API for XML Web Services) thì bài viết này tổng hợp lại các bước và hướng dẫn bạn tạo ra một WebService có tùy biến phức tạp hơn sử dụng Maven Project. Ví dụ như bạn cần định nghĩa tên của tham số […]

Read More