Truyền tải video bằng WebRTC RTCPeerConnection

Mục đích của bài lab này là viết một chương trình sử dụng WebRTC API RTCPeerConnection để gọi video và audio. Nội dung thực hành của bài này là thiết lập kết nối giữa 2 peer với nhau trên cùng một trang. Ví dụ: Bạn là người gọi được coi là 1 peer, và tôi […]

Read More

Disable right click on HTML5 video

Question: I need to deactivate the functionality which occurs when you right click on a video. It gives you the option to ‘download video’ I need to turn this off for copyright reasons. I know there are always ways and means to download video content if you want it badly enough, but having a download […]

Read More

How to break out of the forEach in JavaScript

Array.prototype.forEach forEach is such an useful method. Example: Output: It’s still iterating through all items in the array. What should I do if I want to stop the loop based on the condition? It’s simple: Don’t use forEach. Use some or every. Array.prototype.some some is pretty much the same as forEach but it break when […]

Read More

Loại bỏ dấu tiếng việt bằng JavaScript

Khi làm việc với tiếng việt, để xóa hay loại bỏ dấu của tiếng việt bằng javascript ta thực hiện các bước đơn giản sau đây: 1. Cài đặt gói thư viện Giả sử trên máy tính của bạn đã cài đặt Node.js, ta sẽ cài đặt 1 gói thư viện có tên diacritic hỗ […]

Read More
Angular.js

Tiếp cận Promises trong thế giới Angular.js

Trong Angular.js, thì promise là một giao diện tương tác với các đối tượng mà chúng ta sẽ nhận được thông tin của chúng ở thời điểm tương lai (về cơ bản, đây là những hành động không đồng bộ). Bản chất, promise là đối tượng có phương thức then(…) có thể hoạt động theo […]

Read More