java unit test

Thứ tự test trong JUnit 4.11

Theo thiết kế, JUnit không xác định thứ tự thực hiện lời gọi các phương thức test theo 1 thứ tự nào cả. Cho đến nay, những methods này đơn giản được gọi theo thứ tự được trả về bởi các hàm dịch ngược reflection API. Nhưng, việc sử dụng thứ tự JVM là không […]

Read More