[SQL] Đếm các cột có giá trị khác NULL trong mỗi bản ghi

Giả sử bạn có một bảng dữ liệu có 4 cột và bạn muốn tạo ra một <code>VIEW</code> chứa 4 cột này và thêm cột thứ 5 chứa giá trị là số cột trong 4 cột kia khác <code>NULL</code>. Ví dụ bảng Table1 có 4 cột chứa dữ liệu <code>X</code> bất kỳ, tương ứng <code>VIEW</code> được […]

Read More