Haproxy Keepalived

Cài đặt HAProxy và Keepalived (Virtual IP)

Để tránh điểm chết ở nút cổ chai khi sử dụng HAProxy để hệ thống có tính sẵn sàng cao và cân bằng tải. Ta sẽ triển khai hai node HAProxy (mô hình active/standby) và sử dụng Keepalived để chạy VRRP giữa chúng. VRRP cung cấp một địa chỉ IP ảo để khởi động HAProxy-active, […]

Read More