Hướng dẫn cấu hình MySQL Replication Master-Master

Đối với mô hình Master-Salve, khi dữ liệu thay đổi trên master, dữ liệu sẽ được tự động replicate sang slave server. Tuy nhiên, nếu dữ liệu thay đổi trên slave, thì sẽ không được replicate sang master. Điều này có nghĩa là, mô hình master-slave replication chỉ có tính dự phòng, không có khả […]

Read More