Git – Các lệnh Rẽ nhánh và Tích hợp

Rẽ nhánh Các nhánh branch thường được sử dụng để phát triển các tính năng độc lập với nhau hoặc nhánh được tạo ra để xử lý, giải quyết 1 lỗi của toàn dự án. Nhánh chính mặc định master được tạo ra khi bạn khởi tạo mới 1 kho repository. Trong quá trình phát […]

Read More