Lời gọi theo chuỗi Method chaining

Lời gọi theo chuỗi Method chaining, cũng được gọi là Named Parameter, là một kỹ thuật về cú pháp chung cho cách gọi nhiều lần tới các hàm khác trong các ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng. Mỗi phương thức trả về một đối tượng object là chính nó, cho phép các lời gọi […]

Read More