Lấy đường dẫn ứng dụng trong node.js

Tôi có 1 vấn đề như thế này, chả là cần lấy đường dẫn thư mục gốc ứng dụng để đọc các file cấu hình, thư mục chứa các router định tuyến từ thư mục gốc trong các ứng dụng webapps tôi đang xây dựng. Phiền 1 điều là từ các file script mã nguồn, […]

Read More