Giao thức mạng /Protocol là gì ?

Một số tài liệu định nghĩa về giao thức như sau: Webster’s NewWorld Dictionary of Computer Terms. Third Edition. Protocol: Set of rules or conventions governing the exchange of information between computer systems. Dictionary of Computing: Information Processing, Personal Computing, Telecommunications, Office Systems, IBM-specific Terms. Eight Edition. Protocol: A set of semantic and syntactic rules that […]

Read More

Tổng quan về TR069

1. Cơ sở Trong quá trình phát triển và bùng nổ của thị trường băng thông rộng, lượng các thiết bị truy cập mạng internet là tương đối lớn (e.g. modems, routers, gateways, set-top box, VoIP-phones). Việc đồng thời cấu hình các thiết bị này trở nên phức tạp … và quá phức tạp cho […]

Read More