Tạo ojdbc Connection Pool trong Glassfish 4.0 gặp lỗi ORA-01882: Timezone region not found

Vấn đề là khi tạo ojdbc connection Pool trong Glassfish bạn không thể Ping được và gặp lỗi thông báo: ORA-01882: Timezone region not found Bằng cách thêm thuộc tính oracle.jdbc.timezoneAsRegion=false vào file thư viện Ojdbc, giả sử là ojdbc6-11.2.0.4.jar update lại file /oracle/jdbc/defaultConnectionProperties.properties. Tóm lại, là có 3 bước thứ tự như sau. 1. […]

Read More