Xây dựng ứng dụng desktop bằng Node-WebKit

Node-WebKit là một công cụ hỗ trợ xây dựng ứng dụng Desktop trên OSX, Windows và Linux bằng JavaScript. Được phát triển dựa trên nhân Chromium và io.js. Node-WebKit giờ được đổi tên thành NW.js Cài đặt Node-Webkit Cài đặt local vào ứng dụng Và thêm kịch bản vào file package.json Start dự án bằng […]

Read More