[Sailsjs] Cho phép đăng nhập bằng email hoặc username với Passport.js

Mặc định Passport.js chỉ hỗ trợ xác thực bằng 1 định danh hoặc là Email, hoặc là UserName. Người dùng không thể tùy thích lựa chọn. Khi thiết lập chiến lược xác thực LocalStrategy bạn cần viết lại câu điều kiện truy vấn tài khoản người dùng theo Username hoặc Email. Bạn có thể đọc […]

Read More