Đặt mật khẩu cho Domain sử dụng Nginx

Trường hợp mà nhóm bạn đang xây dựng một sản phẩm web. Mà chưa muốn công khai, chỉ mong muốn những người liên quan có thể xem trước và thử nghiệm. Có một giải pháp là đặt mật khẩu đánh chặn người không liên quan. Để làm việc này ta có thể sử dụng hệ […]

Read More