Angular.js

Tiếp cận Promises trong thế giới Angular.js

Trong Angular.js, thì promise là một giao diện tương tác với các đối tượng mà chúng ta sẽ nhận được thông tin của chúng ở thời điểm tương lai (về cơ bản, đây là những hành động không đồng bộ). Bản chất, promise là đối tượng có phương thức then(…) có thể hoạt động theo […]

Read More