Deploy ứng dụng Node.js sử dụng Nginx

Hướng dẫn cấu hình ngắn gọn sau đây cho phép bạn cấu hình Nginx để chạy ứng dụng Node.js Giả sử Node.js đang chạy trên localhost và cổng 3000 với domain là your_domain.com 1. Cấu hình Nginx 2. Cấu hình Websockets Nếu ứng dụng của bạn sử dụng Websocket, bạn cần phải thêm cấu hình […]

Read More

Hướng dẫn cấu hình Nginx làm Reverse Proxy cho Apache

Nginx được cấu hình làm Reverse Proxy cho Apache là một cách thông thường nhất để sử dụng Nginx, mặc dù bây giờ có thể thay thế hoàn toàn 100% Apache bằng Nginx, song một số người vẫn cần phải thiết lập Nginx làm Reverse Proxy cho Apache. Coi Apache là backend Webserver, nhiều hơn […]

Read More