Khôi phục file, folder đã xóa khi làm việc với Git

Trong quá trình làm việc với Git bạn nhỡ tay xóa các file, hoặc thư mục? Vậy làm thế nào để khôi phục file, folder trong trường hợp này? Hãy gõ lệnh kiểm tra lịch sử commit và tìm tới phiên bản mà bạn muốn revert lại. Giả sử bạn cần lấy lại 1 vài […]

Read More

Git – Undo ‘git add’ before commit

Undo ‘git add’ before commit: Bạn đã nhỡ tay add những file không cần thiết bằng lệnh git add mà chưa chạy lệnh git commit, và muốn undo lại thao tác đó thì làm thế nào.

Read More