Git – Undo ‘git add’ before commit

Undo ‘git add’ before commit: Bạn đã nhỡ tay add những file không cần thiết bằng lệnh git add mà chưa chạy lệnh git commit, và muốn undo lại thao tác đó thì làm thế nào.

Read More