MySQL – Reset mật khẩu tài khoản Root

Root là tài khoản có quyền cao nhất trong cơ sở dữ liệu MySQL! Vào một ngày đẹp trời ta cứ nhập pass là “bạn của ốc” mà không thể đăng nhập được … *cong cong* đau đầu chưa ? Nếu bạn truy cập được máy chủ và điều khiển trực tiếp MySQL thì có […]

Read More