Truyền tùy ý các loại dữ liệu bằng WebRTC RTCDataChannel

Trong bài lab này, các bạn sẽ được thực hành một API nữa là WebRTC RTCDataChannel để gửi các loại dữ liệu tùy ý, cụ thể trong bài lab này dữ liệu là một đoạn văn bản được gửi trên cùng một trang web. Như vậy chúng ta sẽ phải cài đặt một kết nối […]

Read More