[Sail.js] Check user Authenticated from socket Requests

When using Sails.js with Passport.js, the isAuthenticated method does not exist on the req object when requested through websocket. How to check user is authenticated from socket requests ? You can inject authentication methods into socket requests. For this just make a little hijack into config/bootstrap.js. After this hijack you can use isAuthenticated() to check […]

Read More

[Sails.js] Định tuyến API và tài nguyên tĩnh

Trong quá trình phát triển với Sails.js, tôi cần bắt tất cả các request đến website của mình dưới dạng http://how.vndemy.com/paramName thì đều trả về cho client 1 view, ví dụ là: userView và lấy được tham số paramName để xử lý ở phía client. Như vậy, trong file cấu hình ./config/routes.js sẽ được định […]

Read More