Giả lập Webservice Server với Mock Services

Web Service Mocking là 1 công cụ rất rất hữu ích để mô phỏng giả lập Webservice Server. Đây là giải pháp cho câu hỏi “Làm thế nào Tôi test được webservice API do anh/khách hàng gửi mà không cung cấp dịch vụ webservice cho tôi?” Trong trường hợp này Web Service Mocking là một […]

Read More