Software defined networking

Các phần tử trong kiến trúc phần mềm điều khiển bởi phần mềm (SDN: Software Defined Networking) được mô tả trong hình 1.  Lớp điều khiển dữ liệu Data Plane bao gồm các thiết bị chuyển mạch kết nối với nhau tạo thành một mạng lưới. Tuy nhiên, thay vì dựa vào phần mềm độc quyền chạy […]

Read More