[SQL] Đếm các cột có giá trị khác NULL trong mỗi bản ghi

Giả sử bạn có một bảng dữ liệu có 4 cột và bạn muốn tạo ra một <code>VIEW</code> chứa 4 cột này và thêm cột thứ 5 chứa giá trị là số cột trong 4 cột kia khác <code>NULL</code>. Ví dụ bảng Table1 có 4 cột chứa dữ liệu <code>X</code> bất kỳ, tương ứng <code>VIEW</code> được […]

Read More

Drop/Xóa rỗng cơ sở dữ liệu MySQL

Q: Có lúc nghĩ là làm thế nào để Xóa toàn bộ bảng trong cơ sở dữ liệu MySQL? Hay phải thực thi lệnh SQL nào để xóa toàn bộ (100) bảng trong cơ sở dữ liệu MySQL? Sử dụng lệnh gì 😀 A: Có 1 lệnh SQL rất đơn giản để thực hiện việc […]

Read More