Cài đặt SSL cho ứng dụng Node.js kết hợp Nginx

Q: Khi triển khai ứng dụng Node.js ta cần cài đặt SSL sử dụng máy chủ Nginx. Vậy ta cần cấu hình Nginx như thế nào ? A: Ta vẫn để Node.js chạy sử dụng http bình thường, và cấu hình hình SSL trên máy chủ Nginx đứng chặn như sau: 1. Cấu hình Nginx […]

Read More