Truy cập $stateParams trong Service khi sử dụng UI Router

Bạn có thể truy cập $stateParams bình thường trong một Controller, nhưng làm thế nào để truy cập $stateParams trong Service ? Nếu bạn đã thử giống với cách khi làm việc với Controller thì các param lấy từ $stateParams sẽ trả về 1 giá trị undefined. Đây là điều ta hoàn toàn ko muốn […]

Read More