TR069 Quản lý thiết bị sau NAT sử dụng XMPP

Một nguyên tắc cơ bản của CWMP (TR-069) là các thiết bị cuối CPE luôn chủ động khởi tạo kết nối. Máy chủ cấu hình tự động (ACS – Autoconfiguration Server) có thể sử dụng TR-069 Connection Request để kích hoạt thiết bị bắt đầu một phiên giao tiếp. Việc làm này thường sử dụng […]

Read More

Cơ bản về STUN và TURN trong WebRTC

Thường thì TURN là cần thiết và quan trọng vì nó có khả năng đi qua NAT đối xứng. Tuy nhiên, STUN hữu ích để tăng tốc độ kết nối trong việc lấy thông tin candidates khi người dùng ngồi phía sau NAT cùng mạng, LAN.

Read More