Cấu hình MySQL dialect cho Eclipselink và Hibernate

Khi cấu hình Data source sử dụng EclipseLink, chúng ta nên thêm vào thuộc tính eclipselink.target-database hoặc hibernate.dialect nếu sử dụng Hibernate Q: Nếu không thực hiện việc cấu hình dialect này thì sao ? A: Các hoạt động logic có thể sai, thiếu các tham số cấu hình có thể dẫn đến chương trình […]

Read More