Thiết lập timezone trong PHP

Đôi khi lập trình với PHP, bạn có thể gặp phải đoạn cảnh báo như sau: Hoặc lấy thông tin cấu hình php.ini, bạn cũng gặp 1 lỗi tương tự: Các bạn có thể tắt cảnh báo đó đi bằng cách thiết lập timezone cho đúng với nơi bạn mong muốn. Ví dụ tôi đặt […]

Read More