Cơ bản về STUN và TURN trong WebRTC

Thường thì TURN là cần thiết và quan trọng vì nó có khả năng đi qua NAT đối xứng. Tuy nhiên, STUN hữu ích để tăng tốc độ kết nối trong việc lấy thông tin candidates khi người dùng ngồi phía sau NAT cùng mạng, LAN.

Read More