Persistent data là gì ?

Persistent Data là thuật ngữ để chỉ thông tin của dữ liệu thường xuyên được truy cập và gần như không có thay đổi trong tương lai. Và chúng ta có thể dịch nó là Dữ liệu không đổi. Trái ngược là dữ liệu động (còn gọi là dynamic data hay transactional data :D) mà […]

Read More