YAML là gì ?

YAML không phải là một ngôn ngữ đánh dấu văn bản như HTML, XML. là một chuẩn định dạng dữ liệu được thiết kế để người, chương trình máy và tất cả ngôn ngữ lập trình cùng đọc được (có thể coi nó là một ngôn ngữ chéo: cross-language). YAML dùng để làm gì ? […]

Read More