Trong quá trình làm việc với Git bạn nhỡ tay xóa các file, hoặc thư mục? Vậy làm thế nào để khôi phục file, folder trong trường hợp này?

Hãy gõ lệnh kiểm tra lịch sử commit và tìm tới phiên bản mà bạn muốn revert lại.

Giả sử bạn cần lấy lại 1 vài file hoặc cả thư mục có tên api. Cú pháp: git log [some_folder]

$ git log api
commit 139af61d399f13a68d6946f81d7bc057bfec26ca
Author: Vu Bao Nhu <vunb@example.com>
Date:   Mon Apr 20 22:02:30 2015 +0700

    add feature: embedded room

commit 2ad0d71ff6d2dd93f30948d602f914bfa019d76c
Author: Vu Bao Nhu <vunb@example.com>
Date:   Fri Mar 27 02:03:15 2015 +0700

    update client room UI & bussiness flow

Bạn muốn khôi phục lại những thay đổi tại lần commit 2ad0d71ff6d2dd93f30948d602f914bfa019d76c, cú pháp: git checkout [commit_id] -- [some_folder]

git checkout 139af61d399f13a68d6946f81d7bc057bfec26ca -- api

Trong trường hợp chưa push lên server bạn có thể sử lệnh reset để khôi phục lại những thay đổi trên local, thay vì lệnh checkout trên.

git reset 139af61d399f13a68d6946f81d7bc057bfec26ca -- api

About The Author