Git hỗ trợ đánh dấu, phát hành 1 phiên bản rất nhanh chóng và gọn nhẹ. Git lưu trữ các bản phát hành này dưới dạng các Objects đầy đủ trong Repository của Git. Giống với các đối tượng, các tag đánh dấu bao gồm: name, email, date, và message. Như vậy, bạn có thể tự mình đánh dấu một phiên bản bằng Git để cho công việc quản lý mã nguồn của bạn được tốt hơn, hiệu quả hơn.

Git tag workflow release

Sử dụng Git tag để đánh dấu phiên bản

Để đánh dấu một phiên bản tag, gõ lệnh sau đây:

git tag -a v0.9.6 -m 'the initial release'

Lệnh ngắn hơn

git tag 'tempTag'

Sau khi đánh dấu xong, bạn cần đẩy lên repository kèm theo chỉ dẫn --tags, như sau:

git push origin master --tags

Đẩy riêng từng tag một:

git push origin : tempTag

Xem lại các tag đã có trong repo:

$ git tag 
v0.9.6
tempTag

Xóa một phiên bản Tag

Trường hợp bạn muốn xóa một tag, do không muốn hoặc nhỡ tay tạo ra, thì có thể thực hiện lệnh như sau, ví dụ muốn xóa 1 tag name là v0.9.7:

$ git tag -d v0.9.7
$ git push origin :refs/tags/v0.9.7

Sau khi đẩy lên remote, thẻ tag đó sẽ biến mất. Nhưng hãy thận trong với các thao tác xóa của mình nhé 🙂

Liết kết tham khảo

About The Author