Failed to load related branches

Đây có thể là lỗi bạn sẽ gặp khi làm việc với Gitlab CE. Dẫn đến là khi truy cập vào trang web của Gitlab trên trình duyệt sẽ có một số hình ảnh, đường dẫn link không thể tải được và xuất hiện một thông báo đỏ lòe loẹt: Failed to load related branches, như thế này.

Failed to load related branches

Cách xử lý

Cách làm đơn giản nhất là fix cứng luôn biến ‘Host’ bằng domain thay vì biến $http_host trong cấu hình nginx, tại '/etc/gitlab/gitlab.rb'.

nginx['proxy_set_headers'] = {
  "Host" => "git.mydomain.com"
  # "Host" => "$http_host",
  # "X-Real-IP" => "$remote_addr",
  # "X-Forwarded-For" => "$proxy_add_x_forwarded_for",
  # "X-Forwarded-Proto" => "https",
  # "X-Forwarded-Ssl" => "on"
}

Sau đó, thực hiện khởi động lại server:

$ sudo gitlab-ctl reconfigure

Liên kết tham khảo

About The Author