Trong quá trình phát triển ứng dụng Node.js chúng ta thường thiết lập và sử dụng các biến môi trường cho phép tùy chỉnh các tham số động của ứng dụng. Tất các các cấu hình thiết lập thường được truy cập qua process.env

Biến môi trường trong trường hợp này là để cung cấp thông tin cho ứng dụng Node.js. Ví dụ như chúng ta cần thiết lập và sử dụng đăng nhập từ bên thứ 3: Facebook chẳng hạn.

  facebookStrategy: function() {
    if(!process.env.FACEBOOK_APP_ID)   throw new Error('A Facebook App ID is required if you want to enable login via Facebook.');
    if(!process.env.FACEBOOK_APP_SECRET) throw new Error('A Facebook App Secret is required if you want to enable login via Facebook.');

    return new FacebookStrategy({
      clientID: process.env.FACEBOOK_APP_ID,
      clientSecret: process.env.FACEBOOK_APP_SECRET,
      callbackURL: process.env.FACEBOOK_CALLBACK_URL || "http://localhost:8000/auth/facebook/callback"
    },
    function(accessToken, refreshToken, profile, done) {
      var user = module.exports.findOrCreateOauthUser(profile.provider, profile.id);
      done(null, user);
    });
  },

Như vậy, khi khởi chạy hoặc deploy ứng dụng thì chúng ta cần khai báo biên môi trường cho ứng dụng như sau:

FACEBOOK_APP_SECRET=1234567890 FACEBOOK_APP_SECRET=0987654321 FACEBOOK_CALLBACK_URL=http://how.vndemy.com/auth/facebook/callback node app.js

Tương tự, khi thiết lập và khởi chạy với forever

FACEBOOK_APP_SECRET=1234567890 FACEBOOK_APP_SECRET=0987654321 FACEBOOK_CALLBACK_URL=http://how.vndemy.com/auth/facebook/callback forever -f start app.js

About The Author