Đối với các ứng dụng Node.js các bạn có thể sử dựng Forever hoặc PM2 là các phần mềm quản lý ứng dụng Node. Nhưng mặc định khi cài đặt Forever hoặc PM2 thì chưa được đăng ký khởi động cùng với hệ thống mỗi khi khởi động lại hệ thống.

Để khởi động PM2 cùng với hệ thống thì chúng ta cần làm các bước sau đây, ở đây, tôi giả sử là chúng ta đã cài đặt PM2 thành công (trước đó).

Kịch bản khởi động tự động

PM2 cung cấp 1 cách tự động để giữ cho các ứng dụng Node còn sống. PM2 sẵn có các kịch bản khởi động và cấu hình, nó đủ thông minh để lưu toàn bộ các danh sách ứng dụng và khởi chạy chúng khi hệ thống restart.

1. Chạy lệnh sau để PM2 sinh ra kịch bản khởi động trên hệ thống (chọn os bạn đang sử dụng tương ứng với các tham số)

sudo pm2 startup [ubuntu|centos|gentoo|systemd]

2. Sau khi bạn đã start toàn bộ các ứng dụng Node lên, thì hãy chạy lệnh sau để đảm bảo chúng được chạy sau khi hệ thống khởi động lại.

sudo pm2 save

3. Đăng ký khởi động PM2 với hệ thống bằng lệnh sau:

su -c "chmod +x /etc/init.d/pm2-init.sh; chkconfig --add pm2-init.sh"

4. Để đảm bảo PM2 được đăng ký khởi động thành công hãy dùng lệnh sau để kiểm tra

sudo chkconfig --list pm2-init.sh

Chúc Ae thành công !

About The Author