Hướng dẫn cấu hình ngắn gọn sau đây cho phép bạn cấu hình Nginx để chạy ứng dụng Node.js

nodejs-nginx

Giả sử Node.js đang chạy trên localhost và cổng 3000 với domain là your_domain.com

1. Cấu hình Nginx

server {
    listen  80;
    server_name your_domain.com www.your_domain.com;
    access_log off;
    error_log /var/node/your_domain.com/logs/nginx-error_log crit;

location ~* .(gif|jpg|jpeg|png|ico|wmv|3gp|avi|mpg|mpeg|mp4|flv|mp3|mid|js|css|html|htm|wml)$ {
    root /var/node/your_domain.com/public;
    expires 365d;
}

location / {
    client_max_body_size  10m;
    client_body_buffer_size 128k;

    proxy_send_timeout  90;
    proxy_read_timeout  90;
    proxy_buffer_size  128k;
    proxy_buffers   4 256k;
    proxy_busy_buffers_size 256k;
    proxy_temp_file_write_size 256k;
    proxy_connect_timeout 30s;

    proxy_pass  http://127.0.0.1:3000/;

    proxy_set_header  Host  $host;
    proxy_set_header  X-Real-IP $remote_addr;
    proxy_set_header  X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
    }
}

2. Cấu hình Websockets

Nếu ứng dụng của bạn sử dụng Websocket, bạn cần phải thêm cấu hình sau:

proxy_set_header Upgrade $http_upgrade;
proxy_set_header Connection "upgrade";
proxy_http_version 1.1;

Sau khi cài cấu xong hãy nhớ khởi động lại Nginx.

That’s it !

3. Liên kết tham khảo

Cấu hình Nginx: https://www.digitalocean.com/community/tutorials/how-to-configure-the-nginx-web-server-on-a-virtual-private-server
Cấu hình Nginx làm Reverse Proxy chạy Node.js https://www.digitalocean.com/community/tutorials/how-to-deploy-node-js-applications-using-systemd-and-nginx

About The Author